• ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

    1038,1040-1044

  • ติดต่อผู้อำนวยการกอง

    1077

  • ปัญหาใช้งานระบบ

    1044

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
** พบปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ กรุณาติดต่อ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 1040