หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๒ และประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานต้นสังกัด ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งหรือสมรรถนะทางการบริหาร
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ
ระดับ