รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2564

จำนวนเงินงบประมาณกองการเจ้าหน้าที่

งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ แยกตามโครงการ

รายการ งบประมาณจัดสรรต้นปี โอนย้ายงบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ  
ประเภท: 2.1.1 ค่าตอบแทน
 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม1,500,000-49,2821,450,7180.00
0.00 %
 ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงาน2,650,000-1,214,9661,435,0340.00
0.00 %
 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ50,000-29,56020,4400.00
0.00 %
ประเภท: 2.1.2 ค่าใช้สอย
 ค่าใช้สอยอื่นๆ30,000-2,08527,9150.00
0.00 %
 ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา500,000-264,686.71235,313.290.00
0.00 %
 ค่าเบี้ยประกันชีวิต 495,945.77495,945.770.00
0.00 %
 ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์550,000-97,275.39452,724.610.00
0.00 %
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ500,000-93,899406,1010.00
0.00 %
ประเภท: 2.1.3 ค่าวัสดุ
 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,400,000-936,950463,0500.00
0.00 %
 ค่าวัสดุสำนักงาน250,000485,571.5735,571.50.00
0.00 %
ประเภท: 2.2 ค่าสาธารณูปโภค
 ค่าโทรศัพท์18,000-4,52813,4720.00
0.00 %
ประเภท: 3.1 ครุภัณฑ์
 ครุภัณฑ์กีฬา   0.00
0 %
 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 28,00028,0000.00
0.00 %
 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 64,832.2664,832.260.00
0.00 %
 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 484,589484,5890.00
0.00 %
 ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ1,072,00079,9001,151,9000.00
0.00 %
ประเภท: 3.3 สิ่งก่อสร้าง
 ค่าปรับปรุงอาคาร 92,00092,0000.00
0.00 %
ประเภท: 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา
 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 39400,000-400,000 0.00
0 %
 การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564300,000-255,18044,8200.00
0.00 %
 โครงการ Green Office20,000-20,000 0.00
0 %
 โครงการ มพ.เยี่ยมไข้ และให้กำลังใจบุคลากร30,000-14,00016,0000.00
0.00 %
 โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 256480,000-4079,9600.00
0.00 %
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่350,000-322,65627,3440.00
0.00 %
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร50,000-44,0006,0000.00
0.00 %
 โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (Happy Body)100,000-10099,9000.00
0.00 %
 โครงการเสวนาให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 27,00027,0000.00
0.00 %
 โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ150,000-48,510.8101,489.20.00
0.00 %