รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานแสดงความก้าวหน้าในการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายการ งบประมาณจัดสรรต้นปี โอนย้ายงบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ  
ประเภท: 2.1.1 ค่าตอบแทน
 ค่าตอบแทนกรรมการ3,900,000 2,304,4171,595,583.00
40.91 %
 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ50,000 24,26025,740.00
51.48 %
ประเภท: 2.1.2 ค่าใช้สอย
 ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง30,000 7,90022,100.00
73.67 %
 ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา850,000 367,525.8482,474.20
56.76 %
 ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์500,000 50,773.44449,226.56
89.85 %
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ500,000 52,826447,174.00
89.43 %
ประเภท: 2.1.3 ค่าวัสดุ
 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น972,000 401,556.2570,443.80
58.69 %
 ค่าวัสดุสำนักงาน400,000 62,705337,295.00
84.32 %
ประเภท: 2.2 ค่าสาธารณูปโภค
 ค่าโทรศัพท์18,000 8,9009,100.00
50.56 %
ประเภท: 3.1 ครุภัณฑ์
 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน200,000 70,000130,000.00
65.00 %
ประเภท: 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา
 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 39400,000  400,000.00
100.00 %
 การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565300,000  300,000.00
100.00 %
 โครงการ Green Office20,000  20,000.00
100.00 %
 โครงการเกษียนอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา80,000  80,000.00
100.00 %
 โครงการคลินิกให้ความรู้และให้คำปรึกษาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ100,000  100,000.00
100.00 %
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่350,000  350,000.00
100.00 %
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร50,000  50,000.00
100.00 %
 โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Happy Body)100,000  100,000.00
100.00 %
 โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ150,000  150,000.00
100.00 %
 มพ. เยี่ยมไข้ และให้กำลังใจให้แก่บุคลากร30,000 16,00014,000.00
46.67 %