แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ แยกตามโครงการ

รายการ งบประมาณจัดสรรต้นปี
ประเภท: 2.1.1 ค่าตอบแทน
 ค่าตอบแทนกรรมการ3,900,000
 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ50,000
ประเภท: 2.1.2 ค่าใช้สอย
 ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง30,000
 ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา850,000
 ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์500,000
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ500,000
ประเภท: 2.1.3 ค่าวัสดุ
 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น972,000
 ค่าวัสดุสำนักงาน400,000
ประเภท: 2.2 ค่าสาธารณูปโภค
 ค่าโทรศัพท์18,000
ประเภท: 3.1 ครุภัณฑ์
 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน200,000
ประเภท: 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา
 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 39400,000
 การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565300,000
 โครงการ Green Office20,000
 โครงการเกษียนอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา80,000
 โครงการคลินิกให้ความรู้และให้คำปรึกษาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ100,000
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่350,000
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร50,000
 โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Happy Body)100,000
 โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ150,000
 มพ. เยี่ยมไข้ และให้กำลังใจให้แก่บุคลากร30,000