จำนวนโครงการ

รายการโครงการดำเนินงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะโครงการ
ประเภทโครงการ: โครงการตามแผน (Continued on the next page)
  มพ. เยี่ยมไข้ และให้กำลังใจให้แก่บุคลากร
งบประมาณ 30,000 บาท
ระหว่างดำเนินการ
  โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
งบประมาณ 150,000 บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
งบประมาณ 350,000 บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร
งบประมาณ 50,000 บาท
ระหว่างดำเนินการ
  การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565
งบประมาณ 300,000 บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ
  โครงการคลินิกให้ความรู้และให้คำปรึกษาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
งบประมาณ 100,000 บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ
  โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Happy Body)
งบประมาณ 100,000 บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ
  การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 39
งบประมาณ 400,000 บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ
  โครงการ Green Office
งบประมาณ 20,000 บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ