การเบิกเงินกองทุนสวัสดิการ

ประเภทสสวัสดิการจำนวนการเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-พนักงานมหาวิทยาลัย461
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-ข้าราชการบำนาญ8
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-พนักงานมหาวิทยาลัย16
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-พนักงานมหาวิทยาลัย80
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-พนักงานมหาวิทยาลัย1
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-ข้าราชการบำนาญ10
เงินขวัญถุงกรณีสมรสและจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย15
เงินแสดงความยินดีกรณีสมาชิกได้บุตร36
เงินจ่ายกรณีสมาชิกพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุงาน17
เงินสมทบกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม6
เงินสมทบคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ถึงแก่กรรม18

การเข้าออก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายการจำนวนการเบิก
สมาชิกเข้าใหม่67
สมาชิกลาออก44

ข้อมูลการให้บริการงานเงินเดือนและค่าตอบแทน

สถิติการให้บริการ

บริการภาษาไทยภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน29376
หนังสือรับรองเงินเดือน61051
หนังสือรับรองผ่านสิทธิ โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการฯ กับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย470
หนังสือรับรองเกี่ยวกับคดีทางกฏหมาย71
หนังสือรับรอง ช.พ.ค.6712
หนังสือรับรองผ่านสิทธิ โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการฯ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย1540
หนังสือรับรองผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์880
หนังสือรับรองผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินกับธนาคารออมสิน310

ข้อมูลการให้บริการด้านการลาศึกษาต่อของบุคลากร

สถิติการให้บริการ

บริการจำนวนการให้บริการ (ครั้ง)
ลาศึกษาต่อ55
ขยายระยะเวลา80
กลับเข้าปฏิบัติงาน65
เพิ่มวุฒิ32
ปรับวุฒิ39

ข้อมูลการให้บริการงานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง

สถิติการให้บริการ

บริการจำนวนการให้บริการ (ครั้ง)
บรรจุ/แต่งตั้ง บุคลากรใหม่72
การออกจากงาน96
ทำสัญญาจ้าง260
แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ75

ข้อมูลการให้บริการงานสารสนเทศบุคลากร

สถิติการให้บริการ

บริการจำนวนการให้บริการ (ครั้ง)
รับสมัครงาน495
จัดทำบัตรพนักงาน317