การเบิกเงินกองทุนสวัสดิการ

ประเภทสสวัสดิการจำนวนการเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-พนักงานมหาวิทยาลัย487
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-ข้าราชการบำนาญ5
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-พนักงานมหาวิทยาลัย9
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-พนักงานมหาวิทยาลัย62
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-พนักงานมหาวิทยาลัย1
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-ข้าราชการบำนาญ3
ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับบุคลากร4
เงินขวัญถุงกรณีสมรสและจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย11
เงินแสดงความยินดีกรณีสมาชิกได้บุตร21
เงินจ่ายกรณีสมาชิกพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุงาน5
เงินสมทบคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ถึงแก่กรรม22
ค่าจัดหาพวงหรีด7
เงินสมทบกรณีสมาชิกลาอุปสมบท3
ค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพพนักงาน1
แสดงความยินดีในการเปิดสำนักงาน-ภายนอก1

การเข้าออก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายการจำนวนการเบิก
สมาชิกเข้าใหม่110
สมาชิกลาออก39

ข้อมูลการให้บริการงานเงินเดือนและค่าตอบแทน

สถิติการให้บริการ

บริการภาษาไทยภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน25729
หนังสือรับรองเงินเดือน56716
หนังสือรับรองผ่านสิทธิ โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการฯ กับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย250
หนังสือรับรองเกี่ยวกับคดีทางกฏหมาย84
หนังสือรับรอง ช.พ.ค.528
หนังสือรับรองผ่านสิทธิ โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการฯ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย1610
หนังสือรับรองผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์830
หนังสือรับรองผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินกับธนาคารออมสิน430

ข้อมูลการให้บริการด้านการลาศึกษาต่อของบุคลากร

สถิติการให้บริการ

บริการจำนวนการให้บริการ (ครั้ง)
ลาศึกษาต่อ35
ขยายระยะเวลา73
กลับเข้าปฏิบัติงาน50
เพิ่มวุฒิ24
ปรับวุฒิ22

ข้อมูลการให้บริการงานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง

สถิติการให้บริการ

บริการจำนวนการให้บริการ (ครั้ง)
บรรจุ/แต่งตั้ง บุคลากรใหม่94
การออกจากงาน106
ทำสัญญาจ้าง274
แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ41

ข้อมูลการให้บริการงานสารสนเทศบุคลากร

สถิติการให้บริการ

บริการจำนวนการให้บริการ (ครั้ง)
รับสมัครงาน475
จัดทำบัตรพนักงาน1459