การเบิกเงินกองทุนสวัสดิการ

ประเภทสสวัสดิการจำนวนการเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-พนักงานมหาวิทยาลัย561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-ข้าราชการบำนาญ5
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-พนักงานมหาวิทยาลัย17
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-พนักงานมหาวิทยาลัย56
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-พนักงานมหาวิทยาลัย1
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-ข้าราชการบำนาญ9
ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับบุคลากร1
เงินขวัญถุงกรณีสมรสและจดทะเบียนสมรส บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย10
เงินขวัญถุงกรณีสมรสและจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย9
เงินแสดงความยินดีกรณีสมาชิกได้บุตร36
เงินสมทบกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม3
เงินสมทบคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ถึงแก่กรรม29
ค่าจัดหาพวงหรีด4
เงินสมทบกรณีสมาชิกลาอุปสมบท2
ค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพพนักงาน1

การเข้าออก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายการจำนวนการเบิก
สมาชิกเข้าใหม่77
สมาชิกลาออก53

ข้อมูลการให้บริการงานเงินเดือนและค่าตอบแทน

สถิติการให้บริการ

บริการภาษาไทยภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน305151
หนังสือรับรองเงินเดือน59299
หนังสือรับรองผ่านสิทธิ โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการฯ กับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย150
หนังสือรับรองเกี่ยวกับคดีทางกฏหมาย144
หนังสือรับรอง ช.พ.ค.6947
หนังสือรับรองผ่านสิทธิ โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการฯ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย1410
หนังสือรับรองผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์760
หนังสือรับรองผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินกับธนาคารออมสิน1000

ข้อมูลการให้บริการด้านการลาศึกษาต่อของบุคลากร

สถิติการให้บริการ

บริการจำนวนการให้บริการ (ครั้ง)
ลาศึกษาต่อ80
ขยายระยะเวลา99
กลับเข้าปฏิบัติงาน54
เพิ่มวุฒิ19
ปรับวุฒิ19

ข้อมูลการให้บริการงานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง

สถิติการให้บริการ

บริการจำนวนการให้บริการ (ครั้ง)
บรรจุ/แต่งตั้ง บุคลากรใหม่77
การออกจากงาน103
ทำสัญญาจ้าง190
แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ60

ข้อมูลการให้บริการงานสารสนเทศบุคลากร

สถิติการให้บริการ

บริการจำนวนการให้บริการ (ครั้ง)
รับสมัครงาน360
จัดทำบัตรพนักงาน192