การเบิกเงินกองทุนสวัสดิการ

ประเภทสสวัสดิการจำนวนการเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-พนักงานมหาวิทยาลัย486
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-ข้าราชการบำนาญ5
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-พนักงานมหาวิทยาลัย15
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-พนักงานมหาวิทยาลัย37
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-พนักงานมหาวิทยาลัย1
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-ข้าราชการบำนาญ8
เงินขวัญถุงกรณีสมรสและจดทะเบียนสมรส บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย7
เงินขวัญถุงกรณีสมรสและจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย9
เงินแสดงความยินดีกรณีสมาชิกได้บุตร32
เงินจ่ายกรณีสมาชิกพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุงาน5
เงินสมทบกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม1
เงินสมทบคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ถึงแก่กรรม22
ค่าจัดหาพวงหรีด4
เงินสมทบกรณีสมาชิกลาอุปสมบท2
ค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพพนักงาน1

การเข้าออก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายการจำนวนการเบิก
สมาชิกเข้าใหม่59
สมาชิกลาออก30

ข้อมูลการให้บริการงานเงินเดือนและค่าตอบแทน

สถิติการให้บริการ

บริการภาษาไทยภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน23390
หนังสือรับรองเงินเดือน44757
หนังสือรับรองผ่านสิทธิ โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการฯ กับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย130
หนังสือรับรองเกี่ยวกับคดีทางกฏหมาย80
หนังสือรับรอง ช.พ.ค.4530
หนังสือรับรองผ่านสิทธิ โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการฯ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย1050
หนังสือรับรองผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์600
หนังสือรับรองผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินกับธนาคารออมสิน810

ข้อมูลการให้บริการด้านการลาศึกษาต่อของบุคลากร

สถิติการให้บริการ

บริการจำนวนการให้บริการ (ครั้ง)
ลาศึกษาต่อ56
ขยายระยะเวลา74
กลับเข้าปฏิบัติงาน32
เพิ่มวุฒิ6
ปรับวุฒิ8

ข้อมูลการให้บริการงานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง

สถิติการให้บริการ

บริการจำนวนการให้บริการ (ครั้ง)
บรรจุ/แต่งตั้ง บุคลากรใหม่69
การออกจากงาน79
ทำสัญญาจ้าง170
แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ46

ข้อมูลการให้บริการงานสารสนเทศบุคลากร

สถิติการให้บริการ

บริการจำนวนการให้บริการ (ครั้ง)
รับสมัครงาน290
จัดทำบัตรพนักงาน156